Ta'Sangka Jurgens Coaching

Voor evenwicht in werk, privé, functioneren en samenwerking

Coach - Psycholoog - HRM'er & HRD'er


Begeleide intervisie

Bij intervisie richt een groep professionals zich op het uitdiepen van een casus/werksituatie aan de hand van een intervisiemethode.  Hierdoor gaan deelnemers vernieuwend denken en ontstaan nieuwe oplossingen; kennis en kunde wordt met elkaar gedeeld. Dit draagt bij aan 'de lerende organisatie' en aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van deelnemers.

Intervisie draagt bij aan de kwaliteit en effectiviteit in werk. Het biedt collega’s de gelegenheid elkaar te helpen om beter te worden in hun werk en het versterkt de samenwerking & samenhang in een team.

Op langere termijn draagt intervisie bij aan de binding met de organisatie, ontstaat een meer uniforme werkwijze en worden verbetermogelijkheden in (de organisatie van) werk inzichtelijk.

Het traject 'begeleide intervisie' is kort en effectief. Teams leren effectief hun intervisie opzetten zodat kennisdeling en groei bij medewerkers ontstaat. Tijdens de begeleiding komt het reflectievermogen en inzicht in (de gevolgen van) de eigen wijze van communiceren aan de orde zodat na het traject het team zelf vorm kan geven aan intervisie. Bij begeleide intervisie gaat het altijd om maatwerk gericht op de groep professionals en de wijze van samenwerking binnen de groep

Samenwerking versterken met teamcoaching

De samenwerking binnen een team kan (nog meer) versterkt worden door teamcoaching. We gaan samen aan de slag met ondermeer het verder ontwikkelen van feedbackvaardigheden en het constructief bespreekbaar maken van gedrag binnen het team. Het gaat om het inzicht krijgen in de onderlinge dynamiek. Het gaat niet om schuld, dwarsliggers of zondebokken. Bij teamcoaching gaat het juist om oprechte, respectvolle en open communicatie naar elkaar. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

- de huidige samenwerking binnen het team

- constructief feedback geven en ontvangen

- omgaan met weerstand

- stimuleren van eigenaarschap

- bevorderen van eerlijkheid in samenwerkingsrelaties, respectvol aanspreken.

Aan het eind kan de teamcoaching een SWOT-analyse als resultaat hebben waarin de sterke en zwakke kanten in samenwerking benoemd worden, evenals de invloed van buitenaf op het team.